Bài đăng

Quản trị kênh phân phối sản phẩm đồ nội thất của công ty TNHH MTV sản xuất đồ gỗ nội thất Minh Phát tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá mức độ tồn lưu của một số hợp chất OCPs, PCBs và PBDEs tại các vùng ven biển miền trung Việt Nam: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

Nghiên cứu chuyển hóa dầu thực vật thải thành nhiên liệu lỏng sử dụng xúc tác trên cơ sở FCC tái sinh và hydrotanxit: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

Nghiên cứu giải pháp mạng ngang hàng cho hệ thống truyền hình theo yêu cầu : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15

Cấu trúc dữ liệu đa phương tiện và mô hình cơ sở dữ liệu hình ảnh : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10

Teachers’ and students’ attitudes towards listening activities in the Piloted English 10 Textbook: A survey at Bien Hoa Gifted High School, Ha Nam. = Thái độ của giáo viên và học sinh về các hoạt động nghe trong sách giáo khoa tiếng Anh 10 thí điểm: Một khảo sát tại trường THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam. Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401