Bài đăng

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương thông qua dạy học một số chủ đề tích hợp phần phi kim. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Hóa học): 60140111

Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo chuẩn hiệu trưởng. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60140114

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh qua dạy học phần Sinh học tế bào - Sinh học 10 - Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Sinh học)

Tích hợp liên môn trong dạy học chủ đề Vi sinh vật - Sinh học 10 Trung học phổ thông. văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Sinh học)

Competitive strategies the case of Hanosimex : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05

Competitive strategies the case for Visa card of Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05