Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Giáo trình quản lý học kinh tế quốc dân. Tập 1

Quản lý nhà nước về kinh tế và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp

Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Nguyên lý kế toán : lý thuyết, bài tập và bài giải

Giáo trình quản trị nhân lực

The Loom of Life

Neural Cell Behavior and Fuzzy Logic

The Neural Crest and Neural Crest Cells in Vertebrate Development and Evolution

Ký sinh trùng : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Những công nghệ viễn thông hiện đại

Đánh giá giảng viên đại học theo hướng chuẩn hóa trong giai đoạn hiện nay : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Kết hợp đào tạo tại trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên sau cai nghiện ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 10

Mô hình quản lý trường trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện : Luận án TS. Giáo dục học: 60 14 05 01

Nonlinear static and dynamic stability of functionally graded plates and shells / Nguyen Dinh Duc

Hợp đồng mua bán tài sản với điều kiện chuộc lại theo pháp luật Việt Nam : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 01 03

Trách nhiệm liên đới giữa vợ chồng đối với khoản nợ phát sinh từ hành vi pháp lý do một bên vợ hoặc chồng thực hiện : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 01 03

Nghiên cứu chế tạo điện cực than mềm biến tính oxit thủy ngân và ứng dụng trong phân tích von-ampe hòa tan : Đề tài NCKH. QT.09.28

Sự vật trong kinh hoa nghiêm