Công chúa Túc Trinh với việc lập làng và dựng chùa


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58319

Nhận xét