Nghiên cứu chế tạo điện cực than mềm biến tính oxit thủy ngân và ứng dụng trong phân tích von-ampe hòa tan : Đề tài NCKH. QT.09.28


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23604

Nhận xét